Josip Madić

full professor at the University of Zagreb, full member of the Croatian Academy of Sciences and Arts

 Josip MADIĆ rođen je 25. veljače 1952. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas radi kao redovni profesor mikrobiologije i imunologije u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Znanstveno se usavršavao u Središnjem veterinarskom institutu u Lelystadu u Nizozemskoj. Obnašao je dužnost dekana i prodekana za znanost i međunarodnu suradnju Veterinarskog fakulteta. Bio je član različitih tijela i povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Razvio je dobru znanstvenu suradnju sa znanstvenicima iz Nizozemske, Engleske i Italije s kojima u suautorstvu ima objavljene znanstvene radove. Kao predsjednik ili član organizacijskog odbora sudjelovao je u organizaciji različitih znanstvenih i stručnih skupova. 
Ističe se istraživanjima na području veterinarske virologije i vakcinologije, a osobito građe genoma životinjskih herpesvirusa i određivanja funkcije nekih njihovih glikoproteina u patogenezi bolesti te njihova značenja u imunobiološkim zbivanjima u organizmu inficirane životinje. Ta su istraživanja u znanstvenoj zajednici prepoznata kao nov pristup suzbijanju i iskorjenjivanju herpesvirusnih zaraza. Pronalaskom i identifikacijom glikoprotein E negativne mutante goveđeg herpesvirusa 1 dao je velik doprinos razvoju gE negativnih vakcina protiv herpesvirusnih zaraza životinja. Razvojem novih poboljšanih dijagnostičkih postupaka znatno je unaprijedio dijagnostiku određenih virusnih bolesti. Zapažen je njegov doprinos na području dijagnostike i imunoprofilakse influence te parvovirusnih infekcija životinja gdje donosi nove spoznaje o mogućnostima imunoprofilakse disociranim vakcinama. Njegovi radovi o genetskoj tipizaciji terenskih izolata nekih životinjskih miksovirusa, pestivirusa i retrovirusa te nalaz određenih vakcinalnih sojeva u središnjem živčanom sustavu cijepljenih životinja znatno pridonose razumijevanju epizootioloških osobitosti i imunoprofilakse zaraza uzrokovanih spomenutim virusima. 
Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1998. godine te redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Veterinarski arhiv, a bio je član savjetodavnog ili uredničkog odbora triju hrvatskih znanstvenih časopisa. Njegovo suautorsko djelo Veterinarska mikrobiologija – Specijalna bakteriologija i mikologija nagrađeno je Nagradom Josip Juraj Strossmayer.